تصاویر مربوط به پانزدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد – ۳ تا ۵ خرداد ماه ۱۴۰۲- سالن همایش های ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی