طب قبل و بعد از عمل.
ویزیت قبل از عمل

راهنمای بالینی ارزیابی پیش از عمل بیماران جراحی

بیشتر بدانید