کوریکولوم دوره فلوشیپ Pain

برنامه آموزشی و ضوابط دوره تکمیلی تخصصی درد (Pain) توسط کمیته تدوین و برنامه ریزی آموزشی در آذر ماه ۱۳۹۰ گردآوری شده و در نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در بهمن ماه همان سال تنفیذ گردیده است.

این برنامه را می توانید از لینک ذیل دریافت کنید:

Curriculum-Pain