ساختار انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه (استان فارس)
دکتر حسن نیکخو

دکتر حسن نیکخو

رییس انجمن
دکتر سعید فتحی زاده

دکتر سعید فتحی زاده

نایب رییس انجمن
دکتر نادر ناصرزاده

دکتر نادر ناصرزاده

دبیر انجمن
دکتر حمیدرضا بهمنی

دکتر حمیدرضا بهمنی

خزانه دار انجمن
دکتر مهرداد سالاری

دکتر مهرداد سالاری

دبیر علمی انجمن
دکتر علی عطار زاده

دکتر علی عطار زاده

عضو هیات مدیره انجمن
دکتر علیمحمد امامی

دکتر علیمحمد امامی

بازرس انجمن

دکتر اسماعیل ابوالفتحی

دکتر اسماعیل ابوالفتحی

روابط عمومی انجمن