کنفرانس یک روز ه اداره ی مشکلات بیماران در ریکاوری( pacu) با همت انجمن بیهوشی استان مرکزی

کنفرانس یک روز ه اداره ی مشکلات بیماران در ریکاوری( pacu) با همت انجمن بیهوشی استان مرکزی

بیشتر بدانید

وبینار اختلالات خواب و بهداشت خواب

وبینار اختلالات خواب و بهداشت خواب…

بیشتر بدانید

Chest Wall Hematoma after Continuous Serratus AnteriorPlane Block

Chest Wall Hematoma after Continuous Serratus AnteriorPlane Block

بیشتر بدانید

انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، شاخه اصفهان برگزار میکند

انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، شاخه اصفهان برگزار میکند:

بیشتر بدانید

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

بیشتر بدانید

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

بیشتر بدانید

The Official Journal of the American Society of Anesthesiologists December 2023

The Official Journal of the American Society of Anesthesiologists December 2023

بیشتر بدانید

چهارمین کنگره بیهوشی قلب

چهارمین کنگره بیهوشی قلب

بیشتر بدانید