در تاریخ پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ مردادماه ۱۳۹۵ به همت گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارگاه یکروزه مدیریت راه هوایی مشکل جهت دستیاران و متخصصان بیهوشی با امتیاز بازآموزی برگزار شد.
این کارگاه با پشتیبانی شرکت ایده گستر قدرت در اتاق عمل بیمارستان نمازی برگزار شد.
در این کارگاه اهمیت و اولویت رسیدگی به راه هوایی مشکل به همراه گایدلاینهای مربوطه مورد بحث قرار گرفت و پس از آن کارگاه عملی توسط شرکت کنندگان زیر نظر اساتید برگزار شد.

کارگاه عملی شامل :
Fiberoptic Bronchoscopy
Supraglotic Devices & BONFILS
Surgical Airway Cricothyrotomy & Retrograde Intubation
Videolaryngoscopy & Difficult Airway Devices
بود.

با تشکر از اساتید گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خانم دکتر ثابتیان و آقایان دکتر زند ، دکتر مسجدی و دکتر سالاری.