ساختار انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران
آقای دکتر علیرضا سلیمی

آقای دکتر علیرضا سلیمی

رییس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
آقای دکتر حسن نیکخو

آقای دکتر حسن نیکخو

نایب رییس انجمن
آقای دکتر اتابک نجفی

آقای دکتر اتابک نجفی

دبیر انجمن
آقای دکتر افشین جعفرزاده

آقای دکتر افشین جعفرزاده

خزانه دار انجمن

اعضای هیات مدیره انجمن

آقای دکتر کامران منتظری

آقای دکتر کامران منتظری

عضو هیات مدیره
آقای دکتر محمد مهدی قیامت

آقای دکتر محمد مهدی قیامت

عضو هیات مدیره
آقای دکتر فرهاد کلانتری

آقای دکتر فرهاد کلانتری

عضو هیات مدیره
خانم دکتر فاطمه فرهودی

خانم دکتر فاطمه فرهودی

عضو هیات مدیره
آقای دکتر محمدرضا هاشمیان

آقای دکتر محمدرضا هاشمیان

عضو هیات مدیره
آقای دکتر محمد عاشوری

آقای دکتر محمد عاشوری

عضو هیات مدیره
آقای دکتر محمد کریمی

آقای دکتر محمد کریمی

عضو هیات مدیره

اعضای علل بدل

آقای دکتر علی امیرسوادکوهی

آقای دکتر علی امیرسوادکوهی

عضو علل بدل
آقای دکتر محمد صادقی

آقای دکتر محمد صادقی

عضو علل بدل

بازرس انجمن

آقای دکتر علی حاج قاسمعلی

آقای دکتر علی حاج قاسمعلی

بازرس انجمن

This post is also available in: English