کنفرانس ماهانه – کرانیوتومی در بیداری

بیشتر بدانید

سمینار بیهوشی رژیونال با موضوع بلوک های عصبی تحت هدایت سونوگرافی

بیشتر بدانید

برنامه کنفرانس علمی یک روزه ویژه متخصصین بیهوشی استان فارس

بیشتر بدانید

گزارشی کوتاه از سمینار سه روزه احیای قلبی-ریوی (تصویری)

گزارش کنفرانس زایمان بی درد: چالش ها و راهکارها.

ثبت نام در سمینار سه روزه احیای قلبی – ریوی

گزارشی کوتاه از کارگاه یک روزه مدیریت راه هوایی مشکل

گزارش تصویری از کنگره بیهوشی تبریز (تبریز آنستزیا ٢٠١۶ )

هفدهمین کنگره Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia

بیشتر بدانید

کورس بین المللی ICU

بیشتر بدانید