پی گیری پرداخت کامل تعرفه بیهوشی برای اعمال زیبایی

پی گیری پرداخت کامل تعرفه بیهوشی برای اعمال زیبایی

بیشتر بدانید

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

بیشتر بدانید

بخشی از فعالیت های انجمن آنستزیولوژی و مراقت های ویژه ایران شاخه تبریز

بخشی از فعالیت های انجمن آنستزیولوژی و مراقت های ویژه ایران شاخه تبریز

بیشتر بدانید

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

بیشتر بدانید

بخشی از فعالیت های قطب جنوب کشور

بخشی از فعالیت های قطب جنوب کشور

بیشتر بدانید

بخشی از فعالیتهای قطب شمال انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

بخشی از فعالیتهای قطب شمال انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

بیشتر بدانید

برنامه کنفرانس های ماهانه انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران شاخه اصفهان۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲

برنامه کنفرانس های ماهانه انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران شاخه اصفهان۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲

اسامی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

اسامی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

 

شأن و جایگاه رشته بیهوشی باید حفظ شود

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر مهم و ارزشمند بودن رشته بیهوشی گفت: شأن و جایگاه این رشته باید حفظ شده و نسبت به اصلاح شدن تعرفه های همکاران بیهوشی پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

بیشتر بدانید

گزارش فعالیتهای اجتماعی بهداشتی انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه شاخه مازندران در ادوار گذشته

بیشتر بدانید