کنگره بیهوشی تبریز آنستزیا در مورخ ۶ الی ۸ مرداد ۱۳۹۵ به همت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این شهر زیبا برگزار گردید که در ادامه ی این مطلب گزارش تصویری این برنامه ی علمی را شاهد خواهید بود.