نوشته‌ها

ریاست انجمن

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور، بر ضرورت بازنگری در قوانین سازمان نظام پزشکی تاکید کرد